2009-10-04

Vetenskapsrådet avgör Rosengårdsrapportens öde

JO-utredningen tar nu en avgörande inriktning angående det förstörda källmaterialet, där Försvarshögskolan påstår att Rosengårdsrapporten inte är forskning. Den 25 augusti 2009 sände JO en remiss till Vetenskapsrådet. JO vill ha in remissvaret senast den 16 oktober 2009. Vetenskapsrådets diarienummer är:

112 - 2009 - 7002.


Ur remissen läses följande:


"JO anmodade Försvarshögskolan att göra en utredning och yttra sig över hur förstörandet av det aktuella materialet förhöll sig till gällande regler om gallring av allmänna handlingar.

Försvarshögskolan inkom med ett remissvar. Av remissvaret framgår bl.a. att Försvarshögskolan anser att det aktuella regeringsuppdraget inte kan betecknas som forskning.

Frågan om Försvarshögskolans genomförande av regeringsuppdraget har utgjort forskning eller inte har betydelse för JO:s bedömning av ärendet. Mot bakgrund härav hemställes att Vetenskapsrådet inkommer med yttrande i frågan."


Inga kommentarer: