2007-11-05

Fp hindrar start av muslimska friskolorI dagens Västmanlands läns tidning uppger Folkpartiets partistyrelseledamot Roger Haddad följande:


"I allt för många fall har reglerna inte följts och det drabbar även religiösa fri­skolor som sköter sig. Därför har folkpartiet i regeringen gått med på tydligare och skärpta riktlinjer. Landsmötet i Västerås beslutade också att partiet ska verka för en översyn av de konfessionella skolorna avseende ansökningsförfarande, tillståndsprocess, inspektion samt definiera vad som menas med en konfessionell friskola.

Tills vidare anser vi också att inga nya religiösa friskolor ska få tillstånd att starta till dess att tillsynsmyndigheterna tar sitt ansvar på ett bättre sätt samt att vi gjort översynen.

Roger Haddad
partistyrelseledamot"

Källor, VLT måndag 5/11 2007:
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/News____33173.aspx


Den här bloggen bad Roger Haddad om en intervju och förtydligande av hans sista mening i hans debattartikel. Haddad berättade nu ikväll att det stämmer att partiet inte vill se en enda ny start av muslimska eller andra religiösa friskolor innan översynen är klar. Översynen ska vara klar våren 2008 av skollagsberedningen enligt de direktiv regeringen gett utbildningsdepartementet. Sedan ska beslut i frågan tas i riksdagen år 2009.


Den naturliga frågan från bloggen är om Roger Haddad, Folkpartiets partistyrelse eller regeringen har möjlighet att stoppa starten av nya muslimska friskolor tills dess att översynen är klar? Haddad svarar ja, enligt de direktiv regeringen gett skollagsberedningen. Han anser att Skolverket redan idag kan stoppa start av muslimska friskolor med hänvisning till de nya direktiven. Bloggen undrar om inte det blir politikerstyrning av en myndighet innan översynen är klar? Haddad svarar att utbildningsminister Jan Björklund fört ut samma linje som honom. Men bloggen har svårt att hitta belägg för detta. Haddad säger då att det är partiets önskan och hänvisar till direktiven.


Skolverket verkar inte alls ha förstått vad Haddad säger, utan prövar precis som innan tillstånd till nya muslimska friskolor som ansöker under tiden tills dess att översynen är klar. Återstår bara att gå till direktiven för att se om Folkpartiets partistyrelse eller regeringen sagt något där om att inte ge nya starttillstånd.


I promemorian 2007-10-12 står ingenting om att förhindra start av nya religiösa friskolor:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/02/34/82d396bf.pdf


Bloggen lyssnar igenom hela pressträffen från 15 oktober 2007 med Jan Björklund där han presenterar direktiven:
http://www.regeringen.se/sb/d/9639/a/90233

I webbutsändningen från regeringskansliet Rosenbad nämns inte heller något om stopp för start av religiösa friskolor. Det måste alltså vara något som Folkpartiets partistyrelse är ensamma om i regeringen att hävda. Haddad hävdar med bestämdhet att hans uttalande delas av Björklund som uttryckt detta flera gånger. Borde inte det vara ministerstyre, ifall Haddad har rätt? Eller vad har egentligen sagts i partistyrelsen, eftersom det inte verkar vara känt för andra?


Några saker framträder i alla fall som intressanta i webbutsändningen med Björklund. Han nämner den wahabistiska muslimska friskolan Al-Salamskolan i Örebro som ett varnande exempel. Då får han frågan hur Skolverket ska göra med granskningen av anslagen till sådana skolor. Björklund svarar att de ska sekretessbeläggas av Skolverket. Så granskningen av saudiska islamistiska bidrag till muslimska friskolor ska ingen få insyn i, mer än Skolverket själva.


Björklund berättar också att det ska vara okej på muslimska friskolor att med de nya direktiven få avbryta lektionerna tidigare på fredagar för att klasserna ska gå till moskéer för fredagsbön.

Inga kommentarer: