2009-05-28

Försvarshögskolans underkända remissvarDetaljering av bloggposten:JO översände återremissen med vändande post. Återremissen, alltså bakläxan, är daterad redan den 12 maj 2009 (aktbilaga 5, med ärendemeningen "FÖRNYAD REMISS". Remissvaret (med ärendemeningen "Yttrande", inkommet den 11 maj 2009) är aktbilaga 4.


Försvarshögskolans underkända remissvar:

Inkom till JO den 11 maj 2009.

Daterat den 20 april 2009 (!)


"JO har anmodat [...]." Tryckfrihetsförordningen tillförsäkrar [...], envar rätt att [...] meddela uppfifter och underrättelser. FHS följer gällande lag. Ingen anställd får begränsa annans meddelarfrihet. "Försvarshögskolans utredning visar att så ej heller har skett. Påståendet att högskolejuristen eller någon annan vid Försvarshögskolan har försökt begränsa yttrandefriheten för en kollega avvisas därför."


"NN grundar sin anmälan på uppgifter från bloggen *Muslimska friskolan*. I anmälan anges att en anställd ska ha sagt [...]. En utredning av vad den anställda sagt eller inte har sagt, torde inte vara möjlig att genomföra utan att bryta mot förbudet att efterforska en meddelare. Försvarshögskolan avstår därför från att försöka utreda huruvida uppgifterna i bloggen är sanningsenliga eller inte. Under andra förhållanden skulle [...]"


Inga kommentarer: