2009-05-31

SkolboksislamEn bibliografi har satts samman över läromedelsforskning. Bloggen har dragit ut forskning som behandlar läromedel om islam:"Bergström, R. (2006). Islamofobiska tendenser i läroböcker. En syftesrelaterad textanalys av
två läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. Pedagogik med didaktisk inriktning C.
C-uppsatser vid Pedagogiska institutionen. Örebro universitet."


"Härenstam, K. (1984). Ökad förståelse för islam? Ämnesdidaktisk granskning av läromedel i
religionskunskap för högstadiet och gymnasiet. Karlstad 1984


Härenstam, K. (1993). Historieböckers islam (Ur: Spov 21. Studier i den pedagogiska väven
(red. Staffan Selander). Stockholm 1993.


Härenstam, K. (1993). Skolboksislam. Analys av bilden av islam i läroböcker i
religionskunskap. Göteborg Studies in Educational Sciences 93, Göteborgs universitet:
Pedagogiska institutionen.


I sin avhandling har Härenstam undersökt hur islam presenteras i svenska skolböcker. Hans
resultat visar att det oftast är i negativa omdömen. Det står inget felaktigt, men författarna har
ofta fokuserat vid det som är annorlunda och negativt. Kristendomen ges också mycket mer
utrymme än övriga religioner. I böckerna fram till 1962 beskrivs muslimen som fanatisk. I
nästa period, 1962 till 1969, beskrivs muslimen som exotisk och under den sista perioden,
från 1969 till 1980, är det den kvinnoförtryckande muslimen som dominerar. Det finns dock
läroböcker som avviker från detta mönster. Att innehållet i böckerna förändrats beror enligt
Härenstam på att läroplaner och världspolitik förändrats."


"Marknäs, J. (2003). “Arabstormen”. En kvantitativ och kvalitativ analys av bilden av islam
och muslimer i svenska läroböcker. Pedagogiskt didaktiskt examensarbete. Rapport
nr:2003:641. Göteborgs universitet.


Författaren har undersökt om det skett någon förändring avseende den bild av islam och
muslimer som givits i ett antal svenska religions- och historieböcker avsedda för högstadiet.
Det visade sig att rent omfångsmässigt hade det skett en ökning i läroböckernas avsnitt om
islam och muslimer, från de äldsta läroböckerna till de yngsta. Särskilt märktes ökningen i
religionsböckerna, men även i historieböckerna hade det skett en ökning. Denna ökning kunde
delvis förklaras utifrån riktlinjer i de olika läroplanerna. Vidare hade läroböckernas framställningar
blivit mer objektiva. Värdeladdade ord och utryck hade blivit färre. Bilden av islam
och muslimer problematiserades mer, framför allt i de yngre religionsböckerna. Vidare fann
författaren att det fanns skillnader mellan religions-och historieböckernas framställningar om tex den islamiska Gudsbilden, människosynen, bilden av Muhammed och islams expansion."Källa,

Forskning
om
läromedel

En bibliografi sammanställd av
fil. dr. Monica Reichenberg
2007 års upplaga

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFFInga kommentarer: