2009-05-26

Studentuppsats om Islamic Center borttagen"Religiösa organisationer - Arbetsförmedlingens framtida samarbetspartners? En kvalitativ studie av Islamic Center och dess nätverk

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Love Von Gertten; Daniel Sturesson; [2006]Sammanfattning: Uppsatsen är en studie av Islamic Center i Malmö och dess nätverk och syftar till att förstå hur religiösa föreningar påverkar förutsättningarna för ekonomisk integration. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer som huvudkälla, såväl intervjuer med individer på Islamic Center som andra personer som på olika sätt arbetar med och har insyn i organisationen. Den har främst baserats på teori kring socialt kapital och nätverksbyggande som viktiga förutsättningar för ekonomisk integration. De viktigaste slutsatserna med uppsatsen anser vi vara att ideella/idéburna organisationer har något att bidra med till de offentliga institutioner som skall hjälpa folk in i arbetslivet. Samtidigt så måste de ideella/idéburna organisationerna själva vara beredda att anpassa sig till det regelverk som offentliga institutioner lyder under för att kunna få ta del av det arbetet.


Gällande Islamic Centers nätverk har de stora möjligheter att hjälpa sina medlemmar som är del av en minoritetsgrupp i samhället men nätverket bör dock formaliseras för att inte riskera att självdö. Uppsatsen har inga direkta generaliseringsambitioner, men öppnar upp för framtida forskning om hur offentliga institutioner lättast bör ta vara på den vilja och specialkunskap som ideella/idéburna organisationer bär på.

HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)"


Källa, Uppsatser.se år 2006 från Lunds universitet:En sak är märklig. Följer man de två studenternas uppmaning och trycker på länken där man kan hämta uppsatsen i fulltext, så kommer följande text upp:"Kan ej visa fullpost, ingen känd dokumenttyp upptäckt.


Innehållsansvarig:
Jörgen Eriksson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen

Ansvarig enhet: Biblioteksdirektionen
Uppdaterad: 2009-03-25"


Källa, Lunds universitet:Varför har man tagit bort uppatsen i fulltext som studenterna själva länkar till och rekommenderar? Är den inte längre läsvärd och vad innehåller den för fakta som man i efterhand skulle kunna invända emot?Presentation av uppsatsen om Islamic Center utan vidare möjlighet att läsa den i fulltext återfinns också på Mimers brunn:

Inga kommentarer: