2009-03-18

Halalpop i muslimska friskolorTidningen Kulturen kommenterar Jenny Berglunds avhandling om islamologi i muslimska friskolor:"Skolverkets undersökning ger vid handen att elever med muslimsk trosuppfattning är särskilt utsatta. I skolor med etniskt blandad elevsammansättning förekommer mobbning mer sällan, däremot förekommer främlingsfientlighet och etniska spänningar oftare i skolor där det endast finns ett fåtal elever med utländsk bakgrund. Det är lätt att förstå varför.


Hur blir då utfallet om elever med utländskt påbrå går i egna privatskolor och undervisas av lärare ur den egna kulturkretsen? De religiösa friskolorna omfattas av samma lagar och regler som kommunala grundskolor, men behöver inte rätta sig efter offentlighetsprincipen. De betraktas som privata företag, men kontrollen sköts av Skolverket och kommunerna har insynsrätt. Då blir vikten av att lärare känner till den värdegrund som vårt demokratiska samhälle baseras på oundgänglig.


Underlättar skolor som organiserar undervisningen och raster så att pojkar och flickor hålls åtskilda inträdet i det svenska samhället? På vilket sätt belyser man frågor som också är aktuella i den inommuslimska debatten, till exempel relationen mellan män och kvinnor och synen på jämställdhet mellan könen?


I en doktorsavhandling av Jenny Berglund konstaterar hon att koranundervisningen förekommer i alla muslimska friskolor. Den tar sig olika uttryck; inlärningen kan bestå av klassisk recitation, berättelser ur koranen medan andra skolor arbetar med översatta bitar av koranen. Sångundervisningen förekommer också på alla skolor. Det förekommer "halalpop", alltså popmusik med fromma islamska texter och fromma religiösa sånger. Frågan uppstår: Hur tolkas de religiösa källorna?


Den svenska skolan är konfessionslös, men de religiösa friskolorna får ändå bidrag. De lärare som undervisar i friskolorna borde genomgå en enhetlig utbildning för att undvika fundamentalism och extremism, något som kan förekomma i alla religioner. Lärarna borde även behärska det svenska språket åtminstone på gymnasienivå och genomgå en test att så verkligen är fallet. Att kräva studier av Koranen, Thora och Talmud på svenska är nog en omöjlighet och undervisningen borde därför ske i söndagsskolan, eftersom det finns ett begränsat antal undervisningstimmar per vecka på schemat."


Källa, Tidningen Kulturen måndag 16 mars 2009:Lyssna till Sveriges Radio berätta vad halalpop är som håller sig inom islams ramar:
Forskaren Jenny Berglund om halalpop i muslimska friskolor från en artikel 4 november 2008 i Sveriges Radio:"- Jag tycker det är intressant att se hur grupperna utmanar genom sin klädstil och många instrument som en del islamska grupper inte tycker är tillåtna. Och andra vill hålla sig med en sådan stil som kallas nischad, för att inte leva som västerländska popartister utan hålla sig på den fromma sidan, säger Jenny Berglund.
Jenny Berglund har genom sin forskning med muslimska friskolor i Sverige stött på en allt mer växande folkrörelse inom den muslimska världen där muslimska ideal möter modern populärmusik för att skapa det som hon kommit att kalla halal-pop. Det handlar alltså inte om populärmusik som produceras i muslimska länder eller av människor med muslimsk ursprung utan just av aktiva muslimer som uttrycker sin tro inte bara utanför scenen utan också har det som centralt tema för sin musik på scen. Artisterna själva kallar vad de gör för nischad, som är en mer accepterad form av sång, oftast utan ackompanjemang. Vad som anses som tillåtet, eller Halal, skiftar delvis mellan de olika utövarna."Källa, SR 4/11 2008:


Inga kommentarer: