2009-03-21

JO-utredningen om Försvarshögskolans förstörda källmaterial10 februari 2009 berättade Norrmalmspolisen för bloggen Muslimska Friskolan att polisanmälan om det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten slutredovisats 6 februari 2009. Diarienummer:

0201-K29877 för 2009

Eventuellt brott kunde ej styrkas:Onsdag 18 mars 2009 berättade media att JO inlett en utredning om Rosengårdsrapportens förstörda källmaterial:Onsdag 18 mars 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med Försvarshögskolans rektor Mats Ericson som ska svara JO:

Mats Ericson tar utredningen med ro.Onsdag 18 mars 2009 får bloggen Muslimska Friskolan ett mejl från en av de två som JO-anmält det förstörda källmaterialet. Anmälaren berättar om diarienummerna på ärendena:

"Beslut om utredning fattat 17/3 2009. Dnr 704-2009 & 705-2009. Remissvar från rektor ska vara inne senast 5/5 2009."Fredag 20 mars 2009 får bloggen Muslimska Friskolan en intervju med föredragande jurist Mathias Wastesson på JO som ansvarar för ärendet. Han nås per telefon på 08-7865459.

Wastesson berättar för bloggen Muslimska Friskolan att polisanmälan hos Norrmalmspolisen har tagits med i JOs utredningsmaterial. Wastesson är noggrann och har tänkt på allt. Han beräknar att hela utredningen är färdig först till hösten 2009. Efter att rektor Mats Ericson vid Försvarshögskolan yttrat sig till JO om de två anmälningarna, ska de två anmälarna kommentera rektorns yttrande. Därefter beslutar JO hur man ska gå vidare i utredningen. JO tänker undersöka vilka olika datum som var aktuella i fallet , samt andra omständigheter som Wastesson inte nu vill avslöja. Wastesson säger att JO kan anföra ytterligare egna argument som anmälarna inte tagit med.Fredag 20 mars 2009 intervjuar bloggen Muslimska Friskolan Lars Nicander på Försvarshögskolan. Han är chef Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) och ansvarig för Rosengårdsrapporten tillsammans med Magnus Ranstorp, båda på Försvarshögskolan:

Följande datum klargör Nicander för bloggen:

26 januari 2009 beslutade Lars Nicander i egenskap av chef helt ensam att källmaterialet skulle förstöras. Han stoppade samma dag själv in källmaterialet i papperstuggaren.

28 januari 2009 publiceras, redovisas Rosengårdsrapporten offentligt i media följt av en presskonferens tillsammans med integrationsminister Nyamko Sabuni samma dag.

29 januari 2009 begär några lundaforskare ut källmaterialet:

Nicander understryker för bloggen att det inte är olagligt att förstöra källmaterialet. Han hänvisar till att inget domstolsbeslut fanns att någon fått rätt till källmaterialet när det förstördes. Därför går ärendet inte att jämföra med Gillbergfallet där böter utdömdes. Polisanmälan som lades ner 6 februari 2009 är han bekant med och säger att den inte var tillämplig och därför inte ledde någonstans.

Bloggen är nöjd med Nicanders svar och vill gärna få bevis på att han talar sanning så att frågetecknen försvinner.

Nicander börjar bli nervös. Bloggen säger att den gärna hjälper till att sprida hans utsagor och därför bör han ej vara nervös.

Bloggen frågar om det finns något beslut eller papper som talar om att källmaterialet förstördes 26 januari 2009, två dagar före publicering. Nicander svarar att han helt själv fattade beslutet, inte skrev ner det, diarieförde det eller meddelade någon annan den dagen. Som chef behövdes det inte, svarade Nicander.

Bloggen frågade vidare angående det Försvarshögskolan sagt till media. Där hävdade Försvarshögskolan att de redan tidigt beslutat att källmaterialet skulle förstöras i samband med publicering. Alltså måste det finnas ett tidigare datum än 26 januari 2009 då ett beslut togs om vad som skulle göras när avrapporteringen närmade sig. Nicander sa att det bestämtss tidigare än 26 januari då förstörandet blev ett faktum. Nicander svarade bloggen att även då skrevs inte det beslutet ner på papper, diariefördes inte och diskuterades inte. Han förklarade att så går det till, det är rutin och inget man behöver skriva ner.Bloggen fick fredag 20 mars 2009 samtal med båda JO-anmälarna.

Den förste är en vänsterpartist från Malmö. Bloggen når honom i hans sommarstuga i mellanskåne. Han säger att han anmält att källmaterialet förstörts och menar att Försvarshögskolan gjort fel. Myndigheten är därigenom illojal mot folket enligt hans åsikt. Han har inte tänkt på de kronologiska datumen utan agerat som en förbannad samhällsmedborgare. Han berömmer den andre personens JO-anmälan som han tagit del av. Som politiker litar han inte alls på Försvarshögskolan och gör en jämförelse. I Tyskland anses en myndighet skyldig till den själv kan bevisa motsatsen.Andre JO-anmälaren är från den trevliga stadsdelen Östermalm. Han har gjort flera JO-anmälningar tidigare. Med förvåning tog han emot beskedet att JO inlett en utredning. Han säger att han mejlat bloggen Muslimska Friskolan för att göra bloggen uppmärksam på att JO inlett en utredning. Han fann bloggen genom att googla.

Han säger att i beskedet från JO framgår att JO kontaktat Försvarshögskolan innan beslutet togs att inleda en utredning. JO ansåg förmodligen inte att Försvarshögskolan klarlagt allt och därför blir det nu en utredning. Han säger att polisanmälan som lades ner inte behöver betyda att JO inte kan rikta kritik. Något kan vara olagligt utan att vara brottsligt. Han efterlyser god förvaltningstradition från Försvarshögskolan och vetenskaplighet från den disputerade forskaren Magnus Ranstorp. Han har läst vänsterpolitikerns JO-anmälan som bland annat innehåller hänvisningar till Skånepartiets ordförande Carl P Herslow.

Östermalmsbon är bildad och tycker att det är kul med utredningen. Han ser fram emot att JO kanske kommer på något som ingen av anmälarna tagit upp. Han tycker det strider mot god sed att förstöra källmaterialet och säger att Ranstorp är kontroversiell och fått sitt uppsving efter 11 september 2001 då World Trade Center i New York utsattes för attentat. Vidare anser han det olämpligt av Nyamko Sabuni att göra gemensam presskonferens 28 januari 2009 med Ranstorp.Lördag 21 mars 2009 får bloggen Muslimska Friskolan en intervju med forskaren Aje Carlbom. Han är den ende som är känd för allmänheten bland de medverkande intervjupersonerna i Rosengårdsrapporten. Bloggen frågar om han blev lovad källskydd när han intervjuades av Försvarshögskolan 2008. Carlbom svarar att den som besökte honom var en assistent. Några veckor innan han intervjuades fick han inte reda på något om källskydd eller att källmaterialet skulle förstöras. Under intervjun informerades inget om att källmaterialet skulle förstöras. Carlbom kan inte erinra sig någon information alls om att det bestämts att källmaterialet skulle förstöras.Assistenten noterade Carlboms intervjusvar med papper och penna. Hennes frågor utgick från ett antal stolpar vars svar nedtecknades. Ingen bandupptagning skedde. Ingen transparens möjliggjordes. En och en halv timme varade intervjun. Carlbom befarar att källmaterialet förstördes för att det var för dåligt att visas upp.
Bloggen har undersökt ovanstående omständigheter för att intuitionen anar oråd. Något stämmer inte. Bloggen Muslimska Friskolan hoppas att Försvarshögskolan gjort precis vad den ska. Om inte kan det få ödesdigra konsekvenser. JOs utredning tvingar fram ett yttrande som antingen riktar kritik mot Försvarshögskolan eller säger att Försvarshögskolan agerat korrekt. Den vinnande sidan kommer att använda det som argument för sin tolkning av Rosengårdsrapporten. Om Försvarshögskolan vinner är allt lugnt och regeringen kan vidta åtgärder mot problemen på Rosengård och andra problemstadsdelar som hotar rikets inre säkerhet och stabilitet.


Men om JO finner något fel kommer Rosengårdsrapporten att underkännas. Inga åtgärder kan då vidtas mot Rosengård eftersom rapportens trovärdighet ifrågasätts. Färre eller inga åtgärder sätts in då de hindras att verkställas. Utanförskapsområdena i Sverige tillåts under tiden växa sig allt mer kriminella. Handlingskraften lamslås. Forskning om Rosengård kommer att ses med skepsis. Islamisterna kan växa sig starkare eftersom bilden är grumlig.


Redan nu är forskning och utsagor om Rosengård svåra att göra. Rosengårdsrapporten har kritiserats för att inte använda förstahandskällor. Hur kan förstahandskällor på Rosengård bli bra forskningsunderlag? När Rosengårdsskolan är en av de sämsta i landet enligt statistiken, men elever från skolan säger att skolan är jättebra? Eller när sharia splittrar familjer och leder till tragedier och underkastelse, medan rosengårdsborna själva är muslimer och påstår att allt är bra eftersom sharia är en del av islam? Tjänstemän och politiker på Rosengård ser dagligen de dystraste siffrorna på pappret i hela landet, samtidigt som de inför omvärldens studiebesök visar fram de bästa sidorna och försvarar islamistiska moskéer?


Är Rosengård då ens forskningsbart? Vilka förstahandskällor talar sanning eller är fullt självmedvetna i denna korrupta islamistiska stadsdel?Bloggen Muslimska Friskolan anmodar alla goda krafter att lösa knutarna i några frågor som kan te sig svaga när JO granskar det förstörda källmaterialet:


1. Varför upprättades inget dokument 26 januari 2009 om förstörelsen av källmaterialet?

2. Vem mer än Nicander kan vittna om att han förstörde källmaterialet just 3 dagar innan någon begärde ut det?

3. Varför går inget beslut att finna om det första tidiga utlåtandet om att källmaterialet ska förstöras i samband med publiceringen?

4. Vilka personer diskuterade att källmaterialet ska förstöras i januari 2009?

5. Fick någon på Nyamo Sabunis departement se källmaterialet?

6. Hur kan det vara irrelevant att förstöra källmaterialet om man gör det för att man vet att någon kommer att ha intresse för det?

7. Varför dokumenterade inte Försvarshögskolan något av sina båda beslut, det tidiga och det 26/1 2009 att källmaterialet skulle förstöras, när de kunde ha haft världens bästa alibi i dokumentationsbeslutet?

8. Hur kan det komma sig att lundaforskarna som krävt ut källmaterialet fick svar sent på kvällen 29 januari 2009 att det var förstört? Vem på Försvarshögskolan arbetar sent, låt säga 21 eller 22 på aftonen just denna kväll?

9. Har Försvarshögskolan läst i media och fått mejl på eftermiddagen 29 januari 2009 om begäran att lämna ut källmaterialet, konfererat hela eftermiddagen och kvällen igenom, och därefter förstört materialet i en intern sekretessprövning, för att sent på kvällen meddela att det är förstört?

10. Varför finns det ingen annan än Nicander själv som kan intyga att en diskussion förts om att källmaterialet förstördes 26 januari 2009?

11. Om Försvarshögskolan skulle förstöra källmaterialet i samband med publiceringen 28/1 2009, varför vänta ända tills 26/1 2009? Rapporten måste ha varit färdigskriven åtminstone några veckor desförinnan.

12. Varför har inte intervjupersonen Carlbom betryggande informerats att källmaterialet skulle förstöras, om det enligt Försvarshögskolan tidigt bestämdes att så skulle ske?

13. Varför talade Försvarshögskolan i de första intervjuerna i samband med publiceringen 28 och 29/1 2009 om att källorna skulle få förbli anonyma, när man kunde ha svarat att källmaterialet redan var förstört 26/1 2009?

14. Varför ville Försvarshögskolan inte göra källmaterialet transparent genom att vid en sekretessprövning stryka över de partier som ska skydda källorna och identifieringen av deras arbetsplatser?

15. Förstördes källmaterialet för att det kunde tolkas på flera olika vis, som inte nödvändigtvis politiskt passade för regeringens politiska syften?

Inga kommentarer: