2008-02-09

Imamens ord ifrågasätts inte


Kvällsposten tackar i sin ledare nej till statliga imamer. Orsaken är att islam inte accepterar att vetenskapligt granskas:


Islamologen Jan Hjärpe anser att den föreslagna statliga imamutbildningens bästa placering är i Malmö-Lund. Motiveringen påstår han kommer av att integrationsstudier kan göras vid Malmö högskola och religionshistoria i Lund:


Religionshistoria innehåller ingen vetenskaplig kritisk granskning av religionens argument såsom exempelvis religionsfilosofi, etik eller religionspsykologi och religionssociologi. Jan Hjärpe vill alltså att de statliga imamerna enbart ska lära sig utantill om olika islamiska inriktningar i islamologi och sedan tentera av det. På sin höjd ska de få inblick i andra religioner och religionshistoriskt på tentorna berätta hur dessa religioner tillkommit.


IMERS integrationsstudier i Malmö höjs ofta muslimsk kultur till skyarna och allt som hindrar islams framfart i storstäderna ses som hot mot muslimsk kultur. Där återfinns knappast någon kritisk granskning mer än att samhället är för dåligt på att öka islams inflytande.


Allvarligast är nog att den bild Jan Hjärpe slog i sina studenter i islamologi var hur fel det regelstyrda svenska byråkratsamhället var. Hjärpes studenter fick tentera av hans favoritfråga vad "korstryck" innebär. Hjärpe hade på föreläsningarna berättat hur svensk byråkrati krockar i ett korstryck med den underbart fria muslimska kulturen. Han fick studenterna att skämmas över att vara svensk och följa regler. I stället var det naturliga för människan att komma för sent, inte följa instruktioner, strunta i reglerna och därefter kräva att få ersättning trots att man inte hade rätt till det.


För att få godkänt på tentafrågan fick studenterna underkuva sig Jan Hjärpes islamologiundervisning och lydigt i sina svar förlöjliga det väl fungerande svenska samhället och lyfta fram den muslimska vägen där en konduktör anses böra hålla kvar ett tåg på en perrong för en muslim som har en utgången biljett och försenar tåget. För att få full poäng på frågan skall studenten lägga till att konduktören också ska lyssna till muslimens hela familjehistoria om varför hans biljett gått ut och han är försenad.


Om konduktören inte vill ta sig tid att lyssna till familjehistorian ställer han till med korstryck, där det svenska att komma i tid och ha giltig biljett anses vara ett hinder i konfliktlösningen och dessutom en förolämpning mot muslimen som försöker förklara. Konduktören ska enligt Hjärpe hellre försena alla passagerarna på tåget som har köpt giltig biljett och vill avresa på utsatt tid. Lösningen ska på tentafrågan vara att antingen släppa på muslimen med ogiltig biljett, eller försena resenärerna med att artigt lyssna på muslimens familjehistoria.


Kvällsposten verkar vara inne på rätt linje när de påstår att en statlig imamutbildning inte låter sig göras eftersom islam inte kan vetenskapligt granskas av en sant muslimskt troende. Hos eleverna på den muslimska friskolan är skolans imams ord lag. Han anses aldrig kunna ha fel. Inte en chans att Koranen har fel heller. Att ifrågasätta eller ens försöka granska om det som står i Koranen eller sägs av imamen är rimligt skulle vara att häda mot Allah.


Skolans islamologilärare gör precis som skolans imam. Islamologiläraren understryker för eleverna och lärarkollegerna att Koranen är Allahs ord. Att följa Koranen till punkt och prickar är den enda vägen. Allah kan inte ha fel. Eleverna kan på sin höjd ställa frågor till skolans imam och islamologilärare. Men svaren måste vara exakt det som står i Koranen. Annars är det någon annans ord och då är det inte Allahs ord. De svenska lärarna på skolan tycker att islamologiläraren är korkad och indoktrinerad. För att undvka korstryck går de inte i svaromål.


Exakt samma argumentering använder Jehovas vitnnen och har därför svårt att bli trovärdiga vid en kritisk granskning då Jorden enligt Bibeln enbart skulle vara 6000 år gammal. Islam är samma sorts fundamentalism. Varför förslår inte Lars Leijonborg samtidigt att Jehovas vittnen ska genomgå en statlig vittnesutbildning så att de inte är så fundamentalistiska när de ringer på folks dörrar och kallar folk för syndare när dessa ifrågasätter om allt är sant i Bibeln.
I
I
Däremot är Leijonborgs förslag ett argument mot muslimska friskolor där barnen blir offer för islamologi och imamer som inte lär eleverna kritiskt tänkande. Varför inte kräva att muslimska friskolors islamologilärare måste ha lärarutbildning och samma kritiskt vetenskapliga utbildning som den statliga imamutbildningen föreslås få? Är det inte viktigare att barnen hindras bli presumtiva terrorister redan i skolåldern än när det är för sent som 19-åringar?
I
I
Uppdatering
Söndagen 10 februari 2008 låter Sydsvenskan två skribenter ge uttryck för samma tankar, nämligen en oro för att den statliga imamutbildningen inte kommer att kräva kritisk vetenskaplig granskning av Koranen. Detta vetenskapliga krav ingår i högskolelagen för all utbildning. Skribenterna frågar sig varför inte Jehovas Vittnen får en likadan utbildning eller någon av de andra 73 registrerade trossamfunden. Skribenterna undrar om det är kriteriet att muslimer som skulle vara avvikande och i behov av anpassning som gör att de föreslås få en statlig imamutbildning.
I
Källa, Sydsvenskans insändarsida Ordet sidan B19.

Inga kommentarer: