2008-03-17

Hemlig agent på Ögårdsskolan


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö har gjort en skoltidning. Den är utlagd på Internet som pdf-fil. På sidan 7 finns en tecknad bild av en skolelev vid en dator.
Via Google Translate

är texten översatt till engelska från arabiskan nederst. I texten talas om secret agent och Dubai. Är det någon som kan förstå sammanhanget i denna skoltidningsartikel på sidan 7 tillägnad årskurs 1-6 på Ögårdsskolan?Engelsk översättning från arabiskan av skoltidningsartikeln på sidan 7:

"Requires may not go in the future of education is to listen and Dubai before the board seats to the school, parents, offers these stages may uncritically, the teacher or school. Computer teacher Artkhao , Or do not wear elegant clothes new computer so white screen is to just, Hishkrzm linked develop cervical Ahttasob produced Hiebt characters in a computer screen borne advisers, and then display Conduct. Your The same device will own the private teacher shows, Dear Reader, which Htpetk be correct could this teacher. Be signed by errors questions Htcacho PC quarter secret agent for the scientific Kaotzm defines reported Bejtl final exam. Exam scores or grades in a correct what"


Arabiska originaltexten av samma skoltidningsartikel på sidan 7:

باهذلا بلطتي لا دق لبقتسملا يف ميلعتلا نأ ودبي ىلإ ءاغصلإاو ةروبسلا مامأ سولجلاو ةسردملا ىلإ ،اهّلك لحارملا هذه ّرفو دق" ملعلاف ،ةسّردملا وأ سّردملا .يللآا ملعملا عرتخاو
وأ ،ةقينلأا سبلاملا يدتري لا ديدجلا يللآا ملعملاو ءاضيب ةشاش دّرجم وهف ،ةشكرزم قنع ةطبر عضي اهتطاسوب عبطت ةيعابط فورحو رتويبمك زاهج يف كسردم ةشاش ىلإ اهلقنت مث ،ةشاشلا ىلع كسورد .كب صاخلا
موقيس هسفن زاهجلا كلمي يذلا صاخلا سردملا نّيبيو ،ئراقلا يزيزع ،هتبتك يذلا بجاولا حيحصتب سّردملا اذه ةعاطتسابو .اهيف َتعقو يتلا ءاطخلأا ةلئسأ هتشاشو رتويبمكلا زاهج ربع كيلإ لسري نأ يملعلا كاوتسم فرعتو اهنع بيجتل يئاهنلا ناحتملاا .ناحتملاا يف تاملاع وأ تاجرد نم هزرحت امو"


Inga kommentarer: